Brand

1. Descripció general

El Banc de dades de biodiversitat vol ser una recopilació de tota la informació sobre la biodiversitat de Catalunya. Es desenvolupa mitjançant la informatització de totes les citacions disponibles de les espècies que es fan al territori català. La informatització de citacions es complementa amb altres tipus de dades com són ara: Biologia, distribució, ecologia, etc. Aquests coneixements permetran, entre d'altres coses, conèixer el seu estat de conservació, i els graus d'amenaça, raresa, endemicitat, etc. D'altra banda, es tracta també de conèixer i recopilar el màxim nombre de referències bibliogràfiques sobre biodiversitat a Catalunya, i que a la vegada són la font d'informació del banc de dades. L'elaboració del Banc de dades de biodiversitat i la incorporació d'informació en aquest ha de seguir els següents passos per assegurar la validesa i la utilitat de la informació que conté:

  • Selecció de les fonts d'informació
  • Selecció de la informació a incorporar
  • Control de la validesa de la informació
  • Determinació dels paràmetres estàndard a incorporar
  • Incorporació de la informació en el banc de dades

En l'actualitat i gràcies a la signatura d'un conveni entre el Departament de Medi Ambient i la Universitat de Barcelona s'està informatitzant dades referents a la flora cormofítica, la vegetació, els fongs, els vertebrats i els artròpodes.