Constitució de l'entitat
La Secció de Ciéncies de l'Institut d'Estudis Catalans, en sessió del dia 23 de novembre de 1981, aprovà inicialment la proposta de creació d'un grup de treball per a l'estudi de la distribució dels vegetals en els Paisos Catalans, presentada pel Dr. Oriol de Bolòs.

D'acord amb això, el dia 1 de desembre de 1981 es constituí provisionalment l'Organització per a la Cartografia de les plantes dels Països Catalans (abreujadament ORCA), com a Comissió de Treball permanent de la Secció de Ciències de l'I.E.C.

L'estructura de l'entitat és definitiva des del dia 18 de gener de 1982, data en què fou aprovat per la Secció de Ciències el contingut d'aquest butlletí.

L'objectiu d'ORCA es l'estudi de les àrees de distribució dels vegetals dels Paisos Catalans i la publicació dels resultats obtinguts. Inicialment ORCA s'ocupa només de les plantes vasculars. En el moment que ho crequi oportó, la Secció de Ciències podrà constituir organitzacions paral·leles dedicades a l'estudi d'altres grups de vegetals.


Estructura i normes de funcionament

1. ORCA consta d'un Consell d'Organització i de membres consultors.

El Consell d'Organització es format per un director, un subdirector, un secretari i els assessors que hom consideri convenients. En el cas que ni el director ni el subdirector no siguin membres numeraris o agregats de l'I.E.C., la Secció de Ciències podrà nomenar un delegat dins l'entitat.

2. Les funcions del director són: a) definir les linies de treball de l'entitat; b) dirigir i supervisor tots els treballs científics i, quan correspongui, donar el vist-i-plau necessari per a llur publicació.3. Són funcions del subdirector: a) col·laborar amb el director en totes les saves funcions; b) substituir-lo en cas d'absència o d'impossibilitat temporal.

4. El secretari s'ocuparà dels afers administratius i dels que concerneixen l'edició i la distribució de les publicacions, d'acord sempre amb el director i amb la Secció de Ciències.

5. Els assessors participaran en les activitats del Consell d'Organització d'acord amb llur especialització.

6. E1 delegat de la Secció de Ciències, en el cas que sigui nomenat, tindrà cura que els treballs d'ORCA es mantinguin en tots els aspectes d'acord amb les orientacions de la Secció de Ciències i de l'I.E.C.

7. Els consultors participaran en els treballs cientifics de l'entitat i, particularment, tindran intervenció activa, en qualitat de coautors, juntament amb els membres del Consell d'Organització, en tots aquells que tinguin caràcter col·lectiu.

8. Els membres inicials del Consell d'Organització seran nomenats per la Secció de Ciències de 1'I.E.C. Els canvis posteriors seran decidits per la mateixa Secció de Ciències, a proposta majoritària del Consell. Els membres del Consell podran cessar també per voluntat pròpia,previ avis amb sis mesos d'antelació.

9. Si per qualsevol circumstància el director o el secretari no poden complir plenament llurs funcions, la Secció de Ciències podrà nomenar un adjunt de direcció o de secretariat i determinarà, particularment en coda cas, la repartició de competències i de feines entre els titulars i els adjunts.

10. E1 Consell d'Organització, representat almenys pel director, el subdirector i el secretari conjuntament, decidirà sobre les altes i baixes dels consultors, els quals podran cessar també per voluntat pròpia.

11. Els càrrecs d'ORCA seran gratuits, així com les funcions i feines que els membres facin per a l'entitat. Les despeses de material, de viatges o d' edició hauran d' esser autoritzades préviament pel Consell d'Organització, representat almenys pel director, el subdirector i el secretari conjuntament, i per la Secció de Ciències de l'I.E.C.

12. Seran considerats organismes col.laboradors d'ORCA aquells centres o instituts científics que aportaran regularment mitjans per a la realització de les funcions de l'entitat.

13. La modificacló dels articles 1-13 d'aquestes normes requerirà acord especial de la Secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans.

14. ORCA es proposa de constituir un banc de dades que reuneixi tota la informació existent sobre la flora dels Paisos Catalans.

15. Dins l'any 1982 serà iniciada la publicació de l'Atlas corolagic de la flora vascular dels Països Catalans

Aquest atlas comprendrà les sèries d'elements següents, editades totes amb el mateix format, de manera que siguin fàcilment col·leccionables:

Sèrie a. Informació general. Serà iniciada amb un volum d'Introducció a l'Atlas, el qual contindrà notIcia de l'obra i instruccions per a fer-la servir, i també dades bàsiques sobre el territori estudiat i mapes generals i especials que facilitin la interpretació del sentit de les àrees dels tàxons. El text d'aquest volum serà doble, català i anglès.
Dins la mateixa sèrie podran aparèixer ulteriorment informacions útils per als usuaris de l 'Atlas, bibliografies, complements als treballs publicats i estudis corològics, principalment aquells que siguin basats en l'anàlisi i la interpretació dels elements de l'Atlas ja publicats.
Sèrie b. Mapes de tàxons. Constarà de fulls editats separadament, cadascun dels quals contindr~ el mapa de distribució d'una estirp, segons la quadrícula UTM de 10 km de costat.
Sèrie c. Catàlegs floristics locals. Cada fascicle, corresponent a un quadrat UTM de 10 km de costat, inclourà una informació succinta del caràcter fitogeogràfic del territori i la llista de les estirps vasculars que hi han estat observades, si es possible amb indicacions sumàries de les particularitats de la distribució local de cadascuna d'elles.

16. ORCA editarà també un Butlletí intern, d'informació per als seurs membres i col·laboradors.

17. ORCA tractarà d'evitar la difusió, com a bones, de dades errònies o insegures, i només publicarà mapes i catàlegs que tinguin un grau suficient de significativitat. Però no esperarà pas que la informació sobre la matèria sigui exhaustivament completa. Edicions successives de mapes del mateix tàxon i de catàlegs del mateix quadrat permetran d'expressar L' augment progressiu del nivell de coneixements.

18. Els articles 14-18 d'aquestes normes poden ésser modificats per acord del Consell d'Organització.


Composició actual de l'ORCA

Consell d'Oganització

Director: Oriol de Bolòs i Capdevila

Subdirector: Josep Vigo i Bonada

Secretari Xavier Font i Castell

Assessors Julià Molero i Briones

Àngel Romo i Díez

Xavier Pons Fernández

Josep Nuet i Badia

R. M. Masalles Saumell


Organismes i entitats col·laboradores d'ORCA

Herbari de la Universitat d?Alacant

Herbari de la Facultat de Biologia (U. de Barcelona)

Herbari de la Facultat de Farmàcia (U. de Barcelona)

Banc de dades de la flora i la vegetació de Catalunya

Herbari de la Universitat de Girona

Herbari JACA

Herbari de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (Lleida)


Comentaris: xavier@bio.ub.es Última actualització: 3 de Desembre de 2002